ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FreeAll;

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να δουλέψει κυρίως με αναφορά στις ανάγκες των νέων ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων και των ΛΟΑΤΚΙΑ+ μεταναστών/ριών και προσφύγων που έχουν ιδιαιτέρως επηρεαστεί από μορφές διακριτικής μεταχείρισης, κακοποίησης και βίας εξαιτίας της απομόνωσης και των περιορισμών μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτά τα κενά φέρουν το ρίσκο να αναπαράγουν περαιτέρω τα μοτίβα κοινωνικού αποκλεισμού που ήδη βιώνονται από τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα σε πολλά ευρωπαϊκά πλαίσια Βασιζόμενες σε μια μακροχρόνια συνεργασία και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί για την πρόληψη και απόκριση στην έμφυλη βία στις εν λόγω χώρες, οι συνεργαζόμενες στο πρόγραμμα FreeAll ενώσεις και οργανώσεις αναγνωρίζουν τα αδύναμα σημεία των συστημάτων προστασίας προς ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα που έχουν βιώσει ή εκτεθεί σε κίνδυνο βίας. Οι συνθήκες αυτές έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν την πρόθεση να δουλέψουν μαζί ώστε να ενισχύσουν τις διαθέσιμες νομικές, υγειονομικές, κοινωνικές, και δικαστικές υπηρεσίες με σκοπό να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν εγκαίρως τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα που έχουν βιώσει έμφυλη βία.

Στόχοι του προγράμματος

 

 • Να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό πρώτης γραμμής και τους/ τις εκπαιδευτικούς επί ζητημάτων προστασίας και ασφάλειας των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων και νέων ατόμων μέσω της παροχής εκπαίδευσης που λαμβάνει υπόψη το φύλο, την αμοιβαία μάθηση, και ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα και την ευρύτερη κοινότητα επί των δικαιωμάτων τους και επί των υπηρεσιών προστασίας που είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές περιοχές για παραπομπή
 • Να προωθήσει προτάσεις για μια πιο συμπεριληπτικές πολιτικές και καλές πρακτικές των συστημάτων προστασίας.
Αποτελέσματα του προγράμματος
 • Ενίσχυση των νομικών, κοινωνικών, υγειονομικών, και δικαστικών υπηρεσιών για την έγκαιρη αναγνώριση και υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων επιζησάντων σεξουαλικής βίας
 • Εδραίωση δικτύων προστασίας και συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ενώσεων στο σύστημα απόκρισης ως ένα δίαυλο ενημερωμένης παραπομπής με σκοπό την παροχή υποστήριξης στα επιζήσαντα άτομα.
 • Διάχυση των προτάσεων και αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα με την ταυτοποίηση ενός μεγάλης κλίμακας μοντέλου παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή απόκρισης στην βία με στόχο να αυξήσουν τις δεξιότητές τους στην συμπερίληψη και απόκριση στις ειδικές ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων (δουλειά επί των έμφυλων στερεοτύπων, της βίας, των δικαιωμάτων και προσωπικών προγραμμάτων)
 • Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να εκπαιδευτούν στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιωμάτων μεταξύ νέων ανθρώπων.
 • ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα που έχουν βιώσει βία, διακριτική μεταχείριση και κακοποίηση άμεσα υποστηριζόμενα από κοινωνικές, νομικές, υγειονομικές και συμβουλευτικές δράσεις (με έμφαση στους νέους ανθρώπους, μετανάστες/ριες και πρόσφυγες).
 • Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες με στόχο να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις αντιμετώπισης βίας κατά ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων.
 • Επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων στον χώρο εργασίας.