ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ανταλλαγή καλών πρακτικών και συμπεριληπτικών προσεγγίσεων από δικαστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες υπεύθυνες για την προστασία και υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων που είναι δυνητικά ή πραγματικά θύματα έμφυλης βίας.

ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεματικές ομάδες εστίασης θα διοργανωθούν με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικών με τις ανάγκες και τις πιθανές λύσεις επί των κενών του συστήματος στις πολιτικές και πρακτικές. Αυτό θα οδηγήσει σε μια από κοινού διακήρυξη προθέσεων ώστε να τεθούν σε εφαρμογή συμπεριληπτικές υπηρεσίες για άτομα που έχουν βιώσει έμφυλη βία μεταξύ της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΦΥΛΟ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν με σκοπό να τεθούν υπό αμφισβήτηση έμφυλα στερεότυπα και ασυνείδητες προκαταλήψεις μεταξύ κοινωνικών, νομικών, δικαστικών, και υγειονομικών λειτουργών ώστε να προωθηθεί μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων που είναι δυνητικά ή πραγματικά θύματα βίας και η οποία να λαμβάνει υπόψη της τον παράγοντα φύλο.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι ενισχυμένες υπηρεσίες και το εκπαιδευμένο προσωπικό θα παράσχει άμεση υποστήριξη σε ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα που έχουν βιώσει βία. Δράσεις ευαισθητοποίησης θα απευθυνθούν στις ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητες ώστε να αυξηθεί η γνώση τους επί των υπηρεσιών προστασίας.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αναπτυχθούν και θα διαχυθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, και τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες του προγράμματος θα προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα πλαίσια ώστε να κοινοποιηθεί ένα μοντέλο παρέμβασης συμπεριληπτικών υπηρεσιών προστασίας απευθυνόμενο σε ΛΟΑΤΚΙΑ+ πρόσωπα.